Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van een opleiding door LHH.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De aanmelding voor een opleiding gebeurt door het invullen van een digitaal inschrijfformulier.

2.2 Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Voor de opdrachtgever/deelnemer geldt een bedenktijd van 14 dagen na datum inschrijving. Opdrachtgever/deelnemer dient dit per email kenbaar te maken.

2.4 Lighthouse Healing behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen

2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een inschrijving door de deelnemer dient per email/post te geschieden. De verzenddatum van de email/poststempel geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2 Bij annulering van een opleiding door een opdrachtgever/deelnemer wordt tot 30 dagen voor aanvang 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Bij dringende (gezondheids-)redenen wordt op vertoon van een doktersbewijs 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

3.3 Annuleren tijdens de opleiding is niet mogelijk. Opdrachtgever/deelnemer is dan alsnog volledige betaling verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer(s) zijn de volledige kosten verschuldigd.

Artikel 4: Betaling

4.1 Het bedrag voor de opleiding tot Energetisch Therapeut is inclusief de administratieve afhandeling, de informatieverstrekking, het studiemateriaal en de begeleiding door de docenten tijdens de opleidingsdagen

4.2 Opdrachtgever/deelnemer dient het totale factuurbedrag voor de opleiding uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding te voldoen.

4.3 In overleg is betaling van het totale factuurbedrag in termijnen mogelijk. Dit zal in onderling overleg vastgesteld worden en via mailwisseling worden vastgelegd.

4.4 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever/deelnemer er geen aanspraak meer op maken. De gehele vordering is vanaf dat moment opeisbaar.

4.5 Lukt het de opdrachtgever/deelnemer dan nog niet te betalen, dan is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is opdrachtgever/deelnemer over het openstaande deel van de vordering een extra bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.6 In geval van restitutie hanteert Lighthouse Healing een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 5: Uitvoering van de opleiding

5.1 Indien Lighthouse Healing de gemaakte afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft ze het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.2 Lighthouse Healing heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien zij tijdelijk door onvoorziene omstandigheden verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

5.3 Lighthouse Healing streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is zij hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste les of recht op een pro rato vermindering van het verschuldigde opleidingsgeld.

5.4 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Lighthouse Healing zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

6.1 Wie een opleiding volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen waar sprake is gezondheidsproblemen of specifieke klachten vragen we eerst contact op te nemen met Lighthouse Healing om te overleggen of de opleiding geschikt is.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

7.1 Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, wordt als uiterst vertrouwelijk behandeld door het instituut en de trainers. Dit betreft zowel inhoudelijke als procesmatige gegevens, alsook bedrijfsgevoelige informatie.

7.2. De deelnemers aan de opleiding mogen ook geen vertrouwelijke informatie van andere deelnemers met derden delen.

7.3. Indien een opdrachtgever/werkgever de deelname aan de opleiding voor een deelnemer financiert, zal Lighthouse Healing geen enkele informatie over de deelnemer geven aan de opdrachtgever/werkgever. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de vorderingen van de opleiding en het al dan niet behalen van het certificaat.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/klachtenprocedure

8.1 Lighthouse Healing spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met haar gesloten overeenkomst leidt voor haar tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

8.2 Lighthouse Healing is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingskosten per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

8.3 Lighthouse Healing is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opleiding niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Lighthouse Healing uitsluitend beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Lighthouse Healing aan opdrachtgever/deelnemer ter zake van de opleiding in rekening heeft gebracht, of had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5 Aan de inhoud van brochures of teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

8.6 Lighthouse Healing beschikt over een adequate klachtenprocedure. Een klacht wordt schriftelijk gericht aan Lighthouse Healing. Binnen een week volgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht.

8.7 Na het ontvangen van een klacht, tracht Lighthouse Healing binnen 4 weken tot een goede oplossing te komen. Indien dat onverhoopt niet is gelukt, voorziet Lighthouse Healing in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, bij name van Chantal Bieshaar, Heartsystems, Meester in de Rechten.

8.8 Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

8.9 Klachten over Lighthouse Healing worden binnen 2 maanden na de 1ste reactie op de klacht afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

8.10 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Lighthouse Healing bindend; eventuele consequenties worden door Lighthouse Healing snel afgehandeld.

8.11 Een afgehandelde klacht wordt gedurende 1 jaar in het daarvoor betreffende dossier bewaard.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Lighthouse Healing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

9.2 Alle door Lighthouse Healing aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken, zoals brochures, het handboek, PowerPointpresentaties en ander materiaal dat in de opleiding of workshop gebruikt is, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Lighthouse Healing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

9.3 Het maken van geluidsopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.

9.4 Het maken van beeldopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden, in overleg met de trainer en overige deelnemers, toegestaan.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Lighthouse Healing is ten alle tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan opdrachtgever/deelnemers rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Lighthouse Healing is daarvoor afdoende. Het is aan Lighthouse Healing om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever/deelnemers.

10.2 Op de overeenkomst tussen Lighthouse Healing en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

10.3 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Lighthouse Healing en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lighthouse Healing is gevestigd.

December 2021

 

Disclaimer
Privacybeleid
Klachten