Artikel 1: Privacybeleid

Lighthouse Healing biedt de cursus subtiel meesterschap, activering van je sublieme vermogens aan. Lighthouse Healing vindt privacy belangrijk en gaat daar zorgvuldig mee om.

Door je in te schrijven voor een cursus ga je akkoord met ons privacy beleid.

1.1 Alle vertrouwelijke, persoonlijke en bedrijfsgevoelige informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, wordt als uiterst vertrouwelijk behandeld door Lighthouse Healing.

1.2 De deelnemers aan training of opleiding wordt ook gevraagd geen vertrouwelijke informatie van andere deelnemers met derden delen.

1.3 Indien een opdrachtgever/werkgever een deelnemer stuurt naar een cursus, zal Lighthouse Healing geen enkele informatie over de deelnemer geven aan de opdrachtgever/werkgever. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het inlichten van werkgever over de vorderingen en het al dan niet behalen van het certificaat.

Artikel 2: Verwerking persoonsgegevens

2.1. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van de inschrijfformulieren voor de cursus. Uw vrijwillige inschrijving wordt gezien als toestemming om uw gegevens te verwerken.

2.2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?

Wij bewaren en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die u invult op het inschrijfformulier in het kader van een cursus.

Naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer gebruiken en bewaren wij om u te kunnen bellen indien nodig, om informatie toe te sturen m.b.t. de opleiding, presentielijsten te maken, toekomstig dienstenaanbod te delen en om nieuwsbrieven te versturen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de boekhouding.

Tijdens de opleiding zal u om toestemming worden gevraagd om uw NAW en contactgegevens met uw medecursisten te mogen delen. Wanneer u geen toestemming geeft worden uw gegevens niet gedeeld.

2.3. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. U heeft het recht om aan te geven dat uw NAW en contactgegevens niet gedeeld mogen worden met uw medecursisten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar info@lighthouse-healing.com. Voor zover de wettelijke richtlijnen dit toestaan zullen ze verwijderd worden.

2.4. Verstrekking aan derden

Wij verwerken uw gegevens op grond van beroepsmatige of wettelijke verplichtingen. Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Wanneer op onze site social media buttons worden opgenomen, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

2.5 Bewaartermijn persoonsgegevens

Heeft u een cursus bij ons gedaan, dan worden uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaard om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op uw vakgebied, en om een paar keer per jaar nieuwe of vervolg trainingen aan te bieden. Wanneer u dit niet langer wilt, kunt u via mail een verzoek indienen om verwijderd te worden uit ons mailbestand. U kunt ook een verzoek doen om gedeeltes van informatie te verwijderen uit ons cursistenbestand. De gegevens die nog nodig zijn op basis van wettelijke verplichtingen zullen bewaard worden.

2.6 Beveiliging van persoonsgegevens

Lighthouse Healing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lighthouse-healing.com.

2.8 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-1-2020.

2.9 Contactgegevens

Hebt u vragen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via info@lighthouse-healing.com

 

Disclaimer
Algemene Voorwaarden
Klachten